Algemene voorwaarden

Art 1 Identiteitsgegevens van de verkoper

Em&Moi is een merk van Amp&rsand BVBA, opgericht volgens de Belgische wetgeving en gevestigd te Rode Kruisstraat 25, 9400 Ninove. Zij is ingeschreven in het handelsregister te Gent, onder het ondernemingsnummer 0627.801.420 en met als intracommunautair BTW nummer 0627.801.420.
Telefoon: +32 (0)473 96 93 48
E-mail: info@emetmoi.be

Art 2 Toepassingsgebied

De onderstaande algemene voorwaarden of verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website http://www.emetmoi.be.
Door het gebruik van de website www.emetmoi.be of door een bestelling te plaatsen op www.emetmoi.be aanvaardt u deze verkoopvoorwaarden onvoorwaardelijk en onherroepelijk. De Verkoper behoudt zich het recht voor de verkoopvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Eventuele wijzigingen in de verkoopvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Art 3 Aanbod

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft, of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit steeds uitdrukkelijk.
We beschrijven steeds zo volledig en nauwkeurig mogelijk onze producten en het bestelproces, zodat een goede beoordeling van de aankoop mogelijk is.
Wij engageren ons om de goederen zo getrouw als mogelijk af te beelden. Desalniettemin hebben de foto’s geen enkele contractuele waarde.

Art 4 Prijs en betalingsmogelijkheden

De prijzen vermeld op www.emetmoi.be zijn in Euro en zijn inclusief btw en administratieve kosten, tenzij specifiek anders vermeld.
De transportkosten zijn niet inbegrepen in de vermelde prijzen., deze worden apart aangerekend.
Het btw tarief van toepassing is het Belgische btw tarief.
Em&Moi behoudt zicht het recht voor de verkoopsprijzen op elk moment te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte producten of diensten steeds gefactureerd worden aan de prijzen vermeld in de bevestigingsemail.
Alle prijzen op de site van Em&moi zijn onder voorbehoud van druk- en of zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en of zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
De producten blijven eigendom van Em&Moi tot de volledige betaling door de klant.
De aankopen kunnen online betaald worden met VISA, American Express, MasterCard, Bancontact, iDEAL, Paypal en KBC online. Betalingen via overschrijving worden ook aanvaard. De aankopen worden pas verstuurd na ontvangst van de volledige betaling.
Het ingeven van de betalingsgegevens op www.emetmoi.be is uiterst veilig dankzij de SSL encrypting. Voor de afhandeling van de online betalingen werkt www.emetmoi.be met MultisafePay.

Art 5 Beschikbaarheid

De producten en diensten evenals de prijzen, zijn geldig zolang ze weergegeven worden op de website van emetmoi.be, binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze producten bij de leverancier.
Emetmoi engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren. Desondanks kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product bij de leverancier, noch voor schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.
In het geval één of meerdere producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de klant via e-mail op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt.
In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op een moment dat de klant reeds betaald heeft voor zijn producten, zal Emetmoi onmiddellijk tot terugbetaling van de betaalde bedragen overgaan. De klant zal hiervan via e-mail op de hoogte gebracht worden.

Art 6 Een bestelling plaatsen

6.1.
U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen om producten te kunnen bestellen op www.emetmoi.be:

 • U bent minstens 18 jaar oud; minderjarigen of handelsonbekwamen moeten zich laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger, die eveneens gebonden zijn door onze algemene voorwaarden.
 • U hebt uw naam en uw adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere vereiste informatie doorgegeven;
 • Indien u betaalt met een betaalkaart, dient u eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart om producten te kopen;
 • Als u een persoonlijke account aanmaakt, dient u ook een persoonlijke gebruikersnaam (uw e-mailadres) en wachtwoord aan te maken. Bescherm uw wachtwoord altijd en geef dit aan niemand door, want u persoonlijk bent verantwoordelijk voor elke aankoop die met uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt gedaan.

6.2.
Wanneer het in uitzonderlijke gevallen voorkomt dat 1 bepaald artikel door meerdere personen besteld wordt, heeft diegene die eerst besteld heeft, recht op de bestelling. Em&moi neemt dan zo snel mogelijk contact op met de benadeelde om deze op de hoogte te brengen en eventueel een alternatief voor te stellen.

6.3.
Na het plaatsen van een bestelling worden de bestelde artikelen 14 dagen voor u gereserveerd. Indien wij geen betaling hebben ontvangen binnen de 14 dagen nadat u een orderbevestiging heeft ontvangen, worden de artikelen terug in de verkoop gebracht.

6.4.
Onze leveringsplicht ontstaat slechts op het ogenblik dat wij uw betaling hebben ontvangen.

6.5.
Na de aankoop ontvangt de klant steeds via e–mail een bevestiging van zijn bestelling. Deze bevestiging van ontvangst betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd. De acceptatie van uw bestelling en het afsluiten van het verkoopcontract vindt pas plaats indien en van zodra de bestelde producten naar u zijn verzonden. Ook na verzending van de producten behouden wij ons het recht voor uw bestelling te annuleren zolang u de bestelde producten nog niet hebt ontvangen.
Ten laatste bij de levering ontvangt u een kopie van de algemene voorwaarden - die je bij het plaatsen van de bestelling hebt aanvaard -bezorgd in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan dit steeds te doen.

Art 7 Levering

7.1.

Em&moi levert in België, Nederland en Frankrijk. Leveringen in andere landen kunnen eventueel op aanvraag plaatsvinden. De leveringskost is afhankelijk van het te verzenden artikel en wordt telkens duidelijk vermeld bij de bestelling.

7.2.

Em &Moi engageert zich dat de levering, voor zover het leveringsadres zich in België bevindt, binnen de 5 dagen na besteldatum wordt afgeleverd, tenzij anders vermeld op het moment van de bestelling. De leveringstermijn in het buitenland is afhankelijk van de aard van het artikel en de verzendwijze.
De te verwachten leveringstermijn kan bij de transportfirma gevraagd worden.
Deze leveringstermijnen zijn een streeftermijn en puur indicatief. Em&Moi kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten, noch voor de schade die daaruit zou voortvloeien.

7.3.
Em&Moi is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens de verzending. Indien u uw bestelling verzekerd wenst te laten versturen, neemt u contact met ons op. De extra kosten die deze verzekering met zich meebrengt zijn ter uwer laste tenzij anders overeengekomen

7.4.
De bestellingen worden geleverd op het leveradres zoals opgegeven door de klant tijdens het bestelproces. Er kan niet geleverd worden aan postbussen. Em&Moi houdt zich het recht voor om bestellingen op te splitsen in een of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten.
De levering wordt aangeboden aan de klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveradres. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal de transporteur een bericht nalaten in de brievenbus met daarop de gegevens van de transporteur. De klant kan dan zelf contact opnemen met de transporteur om een nieuwe aanbieding te regelen. Em&Moi werkt voor de levering samen met DPD.

Artikel 8: Retourneren

In overeenstemming met de Wet verkopen op Afstand, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren.

Dit verzakingsrecht is niet van toepassing voor professionele kopers.

De termijn van 14 dagen begint te lopen op datum dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien u binnen deze termijn geen gebruik heeft gemaakt van het verzakingsrecht, is de aankoop definitief.
Het verzakingsrecht kan ook uitgeoefend worden nadat de aankoop gedaan is, maar voordat de bestelling verzonden is.
Alvorens over te gaan tot terugzending dient U het formulier tot herroeping (te vinden op de website onder ‘terugzenden’) in te vullen en ons door te sturen.
Na ontvangst van ons akkoord met de terugzending, kan u het artikel via de post of een koerier terug sturen. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor uw rekening en risico.

De terugzending dient te gebeuren aan het adres: Rode Kruisstraat 25 te 9400 Ninove.

Terugzending van goederen dient te geschieden in de originele verpakking en in originele staat verkerend.
Na ontvangst en controle van de teruggezonden goederen; wordt het betaalde bedrag exclusief verzendkosten aan u teruggestort.

Artikel 9: Wettelijke waarborg van conformiteit

Wij hanteren de wettelijke mimimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het artikel tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos hersteld wordt, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.
Indien het defect of gebrek zicht manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen.
Na het verstrijken van de zesde maand na de aankoop, dient de koper te bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
De waarborg is niet van toepassing voor producten die opzettelijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door nalatigheid en voor producten waarvan duidelijk is dat ze opengemaakt zijn (herstelling en/of aanpassing uitgevoerd door een hersteller die niet erkend is door Emetmoi).
Op dezelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport, van verkeerd gebruik en/of door het niet respecteren van de instructies in de handleiding.

Artikel 10: Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakomen van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een communicatiesysteem en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 11: Geschillen en toepasselijk recht

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van en aankopen op de website van Em&moi en met betrekking tot onderliggende Algemene Voorwaarden is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil, zijn uitsluitend de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde bevoegd.

Website

Gebruik maken van deze website houdt in dat zowel de aanbieder als de gebruiker de wettelijke context er rond zal eerbiedigen. Deze bladzijde beschrijft deze wettelijke context voor de site Em&moi.be. Indien nodig kan deze tekst, zonder voorafgaandelijke verwittiging, aangepast worden.

1. Beperking van de verantwoordelijkheid van Em&moi.be

Em&moi.be werd met de grootste zorg ontwikkeld. Het is een uitsluitend informatieve en evoluerende site die aan het publiek aangeboden wordt. Em&moi.be kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van eender welke aard of omvang, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen worden veroorzaakt door het bezoeken van de site, of in het algemeen door eender welk gebruik van Em&moi.be.

2. Links naar andere sites op de site van Em&moi.be

Em&moi.be bevat hypertekst-links naar externe websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en bronnen worden enkel ter informatie gegeven aan de internetgebruikers. Zij zijn niet het gevolg van een vorm van sponsorship of ondersteuning noch van andere banden met deze sites of informatiebronnen.

Em&moi.be oefent geen controle uit op deze sites noch op hun inhoud en kan dus geen garantie geven betreffende de informatie die er verstrekt wordt of de presentatie van de sites.

Em&moi.be wijst elke verantwoordelijkheid af voor alle schade die zou kunnen veroorzaakt worden door de consultatie van inlichtingen die gegeven worden op externe websites of in andere informatiebronnen waar Em&moi.be naar verwijst, wat ook de aard, de omvang, de oorzaak of de gevolgen van die schade mogen zijn.

3. Voorafgaandelijke toelating vereist om een link te voorzien naar de website Em&moi.be

Indien iemand op een website een hypertekst-link, van welke aard ook, wenst te creëren naar Em&moi.be, geldt de verplichting om voorafgaandelijk een schriftelijke en specifieke toelating te krijgen vanwege een bevoegde verantwoordelijke van Em&moi.be . Hiervoor moet een aanvraag ingediend worden op het volgende adres: info@Em&moi.be en het ontbreken van een antwoord zal moeten beschouwd worden als een weigering om de toelating te verlenen. Al wie deze procedure niet eerbiedigt, stelt zich bloot aan vervolgingen voor de bevoegde instanties.

Em&moi.be zal in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de inhoud van de externe websites die een hypertekst-link bevatten naar de website Em&moi.be , zelfs indien Em&moi.be de toelating gegeven had voor deze link.

Intellectuele eigendom

Gebruik maken van deze website houdt in dat zowel de aanbieder als de gebruiker de wettelijke context errond zal eerbiedigen. Deze bladzijde beschrijft deze wettelijke context voor de site Em&moi.be. Indien nodig kan deze tekst, zonder voorafgaandelijke verwittiging, aangepast worden.

1. Elk element van de site is eigendom van Em&moi.be

Tenzij anders vermeld, zijn alle merken die op Em&moi.be site vermeld worden gedeponeerde merken. Hetzelfde geldt voor de domeinnaam Em&moi.be, die door Em&moi.be geregistreerd werd. Em&moi.be beschikt dus over de exclusieve gebruiks- en exploitatierechten van deze namen en merken. Al wie deze rechten van Em&moi.be schendt, stelt zich bloot aan vervolgingen, van rechterlijke of andere aard, voor de bevoegde instanties. De website Em&moi.be zelf, net als de teksten, beelden, grafieken, geluidsbestanden, animatiefiles, videofiles, hun indeling op deze site en de eventueel opgenomen gegevensbanken zijn beschermd door een copyright en door alle toepasbare reglementeringen die betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht, in de breedste betekenis van het woord.
In overeenstemming met de wet van 30 juni 1994 over het auteursrecht en de aanverwante rechten en met de wet van 31 augustus 1998 -wet die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 over de juridische bescherming van databases in Belgisch recht omzet- behoudt Em&moi.be zich alle rechten voor aangaande het intellectueel eigendomsrecht en sui generis op Em&moi.be en op alle elementen die erin opgenomen zijn.

2. Toelating voor persoonlijk gebruik

In overeenstemming met de wet van 30 juni 1994, behoudt de internetgebruiker het recht om informatie uit Em&moi.be te downloaden en te reproduceren, voor zover deze handelingen bestemd zijn voor een strikt persoonlijk gebruik.
Elke andere reproductie, verspreiding, verdeling onder het publiek en/of hergebruik onder welke vorm ook (gedeeltelijk of volledig, tijdelijk of permanent) van de website of van elk ander element dat valt onder het intellectueel eigendomsrecht van Em&moi.be is ten zeerste verboden zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Em&moi.be , van zodra deze activiteit een ander doel nastreeft dan een strikt en exclusief persoonlijk gebruik.
Elke aanvraag voor meer inlichtingen of voor een gebruikstoelating betreffende het intellectuele eigendom van Em&moi.be moet verzonden worden naar info@Em&moi.be en het ontbreken van een antwoord aan een toelatingsaanvraag dient gelijkgesteld te worden met een weigering van Em&moi.be .

3. Em&moi.be eerbiedigt de wet over het intellectuele eigendomsrecht

Em&moi.be kan elementen bevatten die deels of volledig het intellectuele eigendom zijn van derden. Deze elementen vallen, mutatis mutandis, onder de bepalingen die onder de punten hierboven opgenomen werden.
Elke persoon die meent dat zijn of haar intellectuele eigendomsrechten door Em&moi.be geschonden werden, wordt verzocht contact op te nemen met Em&moi.be via info@Em&moi.be, het probleem te melden en een nauwkeurige beschrijving te geven van de betwiste inhoud die hij of zij wenst te laten verwijderen of waartoe de toegang moet afgesloten worden. Em&moi.be zal de klachtendossiers zonder uitstel behandelen en zo snel als mogelijk alle nodige maatregelen nemen als blijkt dat de klachten gegrond zijn.

Privacy en bescherming van de persoonsgegevens

Gebruik maken van deze website houdt in dat zowel de aanbieder als de gebruiker de wettelijke context er rond zal eerbiedigen. Deze bladzijde beschrijft deze wettelijke context voor de site Em&moi.be. Indien nodig kan deze tekst, zonder voorafgaandelijke verwittiging, aangepast worden.

1. Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die op deze website verzameld worden

De verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die occasioneel op deze website kunnen verzameld worden is Em&moi.be . Over privacy-aangelegenheden kan met Em&moi.be contact opgenomen via het volgende e-mail adres: info@Em&moi.be
De behandeling van uw persoonsgegevens door Em&moi.be gebeurt volledig conform de wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, o.a. de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de omzettingswet van 11 december 1998 en in werking getreden na de publicatie van het koninklijk besluit van van 13 februari 2001.

2. Gebruik van de vrijwillig verstrekte persoonsgegevens

De vergaring van persoonsgegevens op Em&moi.be hebben als doelstelling:

 • een positief gevolg te geven aan de aanvragen die door de internetsurfers geformuleerd worden tijdens hun bezoek op de site;
 • het optimaliseren van het beheer van de site en van de klantenadministratie;
 • het optimaliseren van de kwaliteit van de service die aan de internetsurfers geboden wordt;
 • markststudies uitvoeren en bezoekersstatistieken opstellen.

Door deze gegevens vrijwillig te verschaffen, verleent de internetgebruiker de toelating aan Em&moi.be om die gegevens te gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden.

3. Het gebruik van persoonsgegevens voor andere doeleinden

Het gebruik van persoonsgegevens door Em&moi.be om:

 • de bezoeker regelmatig op de hoogte te houden van activiteiten of nieuwe promoties van Em&moi.be , alsook van elk nieuw aanbod van goederen of diensten die hem kunnen interesseren;
 • direct marketing campagnes uit te voeren;
 • de persoonsgegevens door te geven aan ondernemingen die een band onderhouden met Em&moi.be , zodat deze ondernemingen producten of diensten kunnen aanbieden aan de internetgebruiker, zelfs indien de maatschappelijke zetel van deze ondernemingen buiten de Europese Unie gevestigd is, is onderworpen aan de voorafgaandelijke en specifieke toestemming van de internetbezoeker d.m.v. een e-mail naar het volgende adres: info@Em&moi.be.

4. Navigatievariabelen en cookies

Tijdens een verbinding met een site worden bepaalde gegevens, navigatievariabelen genaamd, automatisch overgemaakt aan de site door de navigatiesoftware van de internetsurfer. Deze gegevens bevatten het TCP/IP adres (een nummer waarmee een computer op het net kan ge?dentificeerd worden), merk en versie van de browser en het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde internetpina. Em&moi.be verbindt er zich toe om geen enkel gebruik te maken van deze informaties.
Em&moi.be gebruikt cookies. Deze “cookies” zijn kleine bestanden, afkomstig van een webserver die de bezoeker gebruikt. Zij worden op de harde schijf van zijn computer geplaatst. In dit geval onthouden de cookies de taalkeuze, waardoor de surfer later sneller toegang heeft tot de website en zijn bezoek vlotter verloopt. Deze gegevens worden voor een beperkte periode van 1 jaar op zijn computer bewaard.
Vermits de internetsurfer steeds de mogelijkheid heeft om de configuratie van zijn computer aan te passen om cookies te weigeren, geeft hij aan Em&moi.be , door het feit dat hij de site bezoekt, de toelating om zijn persoonsgegevens te verzamelen (eventueel ook via cookies) en te verwerken, dit enkel voor de doeleinden die onder punt 2. vermeld staan. Het gebruiken van persoonsgegevens voor de toepassingen beschreven onder punt 3. zijn onderworpen aan de voorafgaandelijke toelating van de betrokken persoon. Deze toelating moet naar het volgende adres verstuurd worden: info@emetmoi.be.

5. De internetgebruiker heeft vat op de gegevens die op hem betrekking hebben

De internetgebruiker heeft in het algemeen het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
De internetgebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen, te controleren, te verbeteren, en eventueel ook om onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te laten verwijderen.
Elke aanvraag in die zin kan gericht worden via e-mail naar het volgende adres : info@emetmoi.be

6. Dringende gevallen

Em&moi.be doet al het mogelijke om ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens van de internetgebruikers te beletten. Daarom volgt Em&moi.be strikte procedures die de veiligheid bevorderen, zowel bij het verzamelen als bij het bewaren van deze gegevens.
Em&moi.be kan alle maatregelen nemen die nodig zijn voor een goed beheer van de website en van de informaticasystemen. Daarvoor kan zij te allen tijde toegang hebben tot alle informaties en communicaties of elk ander element die op de website en/of in het systeem opgeslagen zijn.
Em&moi.be kan persoonlijke informatie over internetgebruikers doorgeven op vraag van de wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetten en reglementeringen te voldoen, of om de rechten of goederen van Em&moi.be , van de website Em&moi.be of van zijn gebruikers te verdedigen, of ook nog, in extreme omstandigheden, om de veiligheid te verzekeren van Em&moi.be of van haar klanten, van Em&moi.be en/of van zijn gebruikers.